reo10_25580902เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะเข้ารับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายตรวจราชการของหน่วยรับตรวจในจังหวัดตรังทุกสังกัด ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 02 กันยายน 2015 เวลา 13:51 น.)