reo10_25580907_1วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านกะหลิม ในการนี้ได้มีการพบปะ พูดคุยกับผู้บริหาร สอบถามปัญหา การจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเยี่ยมชมโรงเรียนด้วย