reo10_25580911เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้เข้าอบรม ธรรมะกับการดำเนินชีวิต ตามโครงการส่งเสริม พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ในระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2558 ณ วัดกิตติสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต