reo10_25580922วันที่ 22 กันยายน 2558 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมีนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธาน