reo10_25581014วันที่ 14 ตุลาคม 2558 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้รับเชิญให้ร่วมบรรยายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมรับฟังประมาณ 200 คน

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้นดำเนินจัดการโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการให้มีให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ว7/2558

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2015 เวลา 15:01 น.)