เป้าประสงค์สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

1. ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการได้นำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่

2. ตรวจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย  และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

3. ระบบเทคโนโลยีและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ มีความถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย

4. เผยแพร่ผลงานวิเคราะห์ วิจัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในพื้นที่

5. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่

6. ปฏิบัติงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 11:01 น.)