reo10_25581120สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดกระบี่และพังงา ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ สำนักงานฯ ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาสู่การอนุรักษ์ป่าชุมชน ดูงานด้านสังคม วัฒนนธรรมท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ และได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพังงา อีกด้วย