reo10_25581205_morningวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อม ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต