reo10_25581211วันที่ 8 และ 9 ธันวาคม 2558 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดภูเก็ต “ Transpanrent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส”  ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต