reo10_25581217วันที่ 16 ธันวาคม 2558 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) จังหวัดภูเก็ต