วันที่ 17 ธันวาคม 2558 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดกิจกรรมตามโครงการการอบรมการจัดทำบัญชีในครัวเรือนแก่กลุ่มเยาวชนสืบสาน วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ความรักความสามัคคี ในหมู่เยาวชนตลอดทั้งการปลูกฝังการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ให้คงอยู่สืบไป โดยมี นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ ศธภ.10 กล่าวเปิดโครงการ