reo10_25581221วันที่ 21 ธันวาคม 2558 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุก ความสามัคคีและความผูกพันองค์กร ตามโครงการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10


ในช่วงเช้าจัดพิธีทำบุญสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน โดยมีพิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และช่วงบ่ายจัดกิจกรรมจับฉลากของขวัญและกิจกรรมนันทนาการ