reo10_25580108วันที่ 11 มกราคม 2559 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดการประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายและคุณภาพการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จ.ภูเก็ต โดยนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในการประชุม

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 12 มกราคม 2016 เวลา 13:55 น.)