reo10_25590118วันที่ 18 มกราคม 2559 นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านลิพอน และ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จ.ภูเก็ต