12321230_10203937469795753_8162234206577177699_nวันที่ 19 มกราคม 2559 นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และร่วมประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10