reo_005วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทานแก่นักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส ที่เรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 49 คัน จำแนกเป็น สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาภูเก็ต จำนวน 44 คัน และสำนักงานเขตพื้นทีมัธยมศึกษา เขต 14 (ในจ.ภูเก็ต) จำนวน 5 คัน ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม อ.เมือง จ.ภูเก็ต และนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผล ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบจักรยานในครั้งนี้

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:24 น.)