pageเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มีนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกาษาในพื้นที่จังหวัดกระบี่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ระยะเวลาในการอยู่ค่าย ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2559