reo7_25590428วันที่ 28 เมษายน 2559 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้จัดอบรมตามโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โครงการดังกล่าวถือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาจิตใจอย่างมีเหตุผลในการดำรงชีวิตและในการทำงาน โดยมีพระครูพรหมประภัสสร เจ้าอาวาสวัดม่าหนิก เป็นพระธรรมวิทยากร ในการนี้ สำนักงานฯได้ร่วมถวายเพลพระภิกษุและสามเณร ด้วย

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 2016 เวลา 10:08 น.)