DSC03719_resizeนายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ให้เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ สบย.10 และโรงเรียนนำร่อง จำนวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนกะทู้วิทยา อ.กะทู้ และโรงเรียนด่าวรุ่งวิทยา อ.เมือง จ.ภูเก็ต  เมือวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 โดยมีนางญาดา  วงศ์ดาว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้

วิทูร  ทวีปรีดา  รายงาน/ภาพ