reo7_25590709เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2559 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้จัดการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษา ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 ได้มีเวทีในการทดสอบความสามารถด้านการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร และเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี