reo7_25590714เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2664และให้แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ ในการนี้นายภูวดิท ปรีชานนท์ ผู้แทนภาคประชาชน กศจ.กระบี่ ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ณ โรงแรมกระบี่ ฟร้อนท์ เบย์ รีสอร์ท จ.กระบี่