reo7_25590706เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2559 นายเจน แผลงเดชา หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายการตรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง และส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ของศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7