reo7_25590614เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธาน การประชุมติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนฝั่งทะเลและเกาะแก่ง พ.ศ.2559-2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สพป.ภูเก็ต , กศน.ภูเก็ต , กศน.เมืองภูเก็ต , กศน.กะทู้ , วัฒนธรรมจังหวัด , ยุติธรรมจังหวัด , สาธารณสุขจังหวัด , กอ.รมน.ภูเก็ต และ สำนักนโยบายและแผน.สป ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7