reo25591119วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ศึกษาธิการภาค 7 มอบให้นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ รองศึกษาธิการภาค 7 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น ตามแนวคิด "STAR STEMS" โดยท่าน พลเอก พหล  สง่าเนตร ประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต