นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาและแผนการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560 ณ ปาล์มฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (ดร.อดุล นาคะโร) การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้รับความรู้ความรู้ความสามารถ มีทักาะเจตคติที่ดี และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อเสริมสร้างความผาสุกและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ตลอดจนร่วมงานกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ