วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 11.30 น. นางสุจิตรา  พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์อาชีวะอาสาเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่