ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ประกอบด้วย นางชวาลา  หลบหลีกพาล ผช.ผตร.ศธ.  นายสมพร  ฉั่วสกุล  ผอ.สบย.10 และนายปราโมทย์ กิ่งแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง  นครศรีธรรมราช และกระบี่ ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2553 ซึ่งมีกิจกรรมการปฏิบัติงานดังนี้

วันที่ 6 สิงหาคม 2553DSC05139_resize

-ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านต้นปรง (โรงเรียนดีประจำตำบล) วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีตรัง  โรงเรียนสภาราชินี (สถานที่บันทึกเทปรายการ Student Channel on Tour) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง (สถานที่ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดของ ศธ. เพื่่อเตรียมการต้อนรับการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์  บุญยเกียรติ)

 

 DSC05182_resizeวันที่ 7 สิงหาคม 2553

- ร่วมคณะติดตามการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์  บุญยเกียรติ)

          1. เพื่อบันทึกเทปรายการ Student Channel on Tour ณ โรงเรียนสภาราชินี อ.เมือง จ.ตรัง มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 34 โรง นักเรียน 1,142 คน

          2. มอบนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาแก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดของจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง

          3. ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีตรัง

          4. ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียนดีประจำตำบล  โรงเรียนบ้านต้นปรง ต.วังวิเศษ สังกัด สพท.ตรัง เขต 2 พร้อมพบผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและประชาชน

DSC05230_resizeวันที่ 8 สิงหาคม 2553

- ร่วมคณะติดตามการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์  บุญยเกียรติ) ดังนี้

          1. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โครงการเปิดบ้านจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดนครศรีธรรมราช นครแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          2. พบผู้นำองค์กรครูในการจัดระบบสวัสดิการในโรงเรียนและองค์กรเครือข่าย 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมมอบนโยบายด้านการจัดสวัสดิการเพื่อการสร้างขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 DSC05237_resizeวันที่ 9 สิงหาคม 2553

- เป็นประธานในพิธีเปิิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพความเข้มแข็งสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่

- วิทยากรการยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมบุญสยาม อ.เมือง จ.กระบี่

ปราโมทย์  กิ่งแก้ว   รายงาน/ภาพ