ตัวชี้วัดความสำเร็จสำนักงานศึกษาธิการภาค 7

 

1. ร้อยละของโครงการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ดำเนินการ

2. จำนวนครั้งของการตรวจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในรอบปีงบประมาณ

3. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

4. จำนวนงานวิเคราะห์ วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในรอบปีงบประมาณ

5. ร้อยละของความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร

6. ระดับความสำเร็จของการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่

7. ระดับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่

8. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 11:02 น.)