วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายเสถียร รุกขพันธ์ รองศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานดำเนินการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านสำนัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาระนอง สำหรับการประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวดวงกมล เอช ผู้ทรงคุณวุฒิ นายบุญพฤกษ์ มะศิริ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพม.13 นายเรวัตร มะสุวรรณ ผ.อ.โรงเรียนบ้านห้วยเสียด เป็นคณะกรรมการประเมินฯ โดยมี นายเจน แผลงเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศธภ.7 เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ