วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายเสถียร รุกขพันธ์ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฎิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานรับการตรวจประเมิน ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยคณะผู้ประเมินจากกลุ่มพัฒนาระบบการบริหารราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และทราบผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ตลอดจนให้มีข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ที่รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ