วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายเสถียร รุกขพันธ์ รองศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานดำเนินการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 สำหรับการประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวดวงกมล เอช ผู้ทรงคุณวุฒิ นายบุญพฤกษ์ มะศิริ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพม.13 นายเรวัตร มะสุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเสียด นายสาคร เย่าเฉื้อ ผอ.โรงเรียนรัษฎา นางสาวนิตยา อุ่นท้าว ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ศธภ.10 เป็นคณะกรรมการประเมินฯ และมี นายเจน แผลงเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศธภ.7 เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ