วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายเสถียร รุกขพันธ์ รองศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานดำเนินการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านเขากอบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 สำหรับการประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวดวงกมล เอช ผู้ทรงคุณวุฒิ  นายสาคร เย่าเฉื้อ ผอ.โรงเรียนรัษฎา นางสาวนิตยา อุ่นท้าว ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ศธภ.10 เป็นคณะกรรมการประเมินฯ และมี นายเจน แผลงเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศธภ.7 เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ