วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายเสถียร รุกขพันธ์ รองศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานดำเนินการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สำหรับการประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวดวงกมล เอช ผู้ทรงคุณวุฒิ  นายสาคร เย่าเฉื้อง ผอ.โรงเรียนรัษฎา นางสาวนิตยา อุ่นท้าว ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ศธภ.10 เป็นคณะกรรมการประเมินฯ และมี นายเจน แผลงเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศธภ.7 เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ