ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2560  นายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติสู่การปฏิบัติ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม