ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานทางการศึกษา