วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยฯ สนามสอบโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง พร้อมนี้ นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายเสถียร รุกขพันธ์ รองศึกษาธิการภาค 7 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยฯ ดังกล่าวด้วยโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย