วันที่ 20 มีนาคม 2560 ศึกษาธิการภาค 7 นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ มอบหมายให้นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการ Smart City โดยท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีจังหวัดนำร่อง คือ ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ จัดทำโรงเรียนต้นแบบด้านเทคโนโลยีดิจิตัล ข้อมูลทางการศึกษา สร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และจะครบทั้ง 77 จังหวัด ภายใน 20 ปี