วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น นายเสถียร รุกขพันธ์ รองศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากร โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรู้การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีและกระบวนการยุติธรรมชุมชน พื้นที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เพื่อวางแผนการดำเนินการโครงการในระหว่างที่ 27-29 มีนาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบูกิตตา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต