วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายศรัญญู เสมา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรู้การจัดดารความขัดแย้งโดยสันติวิธีและกระบวนการยุติธรรมชุมชน พื้นที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง ณ รร.บูกิตตา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี นายเสถียร รุกขพันธ์ รองศึกษาธิการภาค 7 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย แขกผู้มีเกียรติ จากหน่วยงานทางการศึกษา ศาสนา สนง.ยุติธรรมจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต คณะครูและนักศึกษาจากกศน.จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสิ้น จำนวน 150 คน