วันที่ 11 เมษายน 2560 ดร.พีระศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 7 โดยมี นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค 7 นายเสถียร รุกขพันธ์ รองศึกษาธิการภาค 7 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ผู้ตรวจราชการได้พบปะผู้บริหารหน่วยงานรับตรวจและผู้รับผิดชอบงานการตรวจราชการ ร่วมกำหนดแนวทาง ปฎิทินการตรวจและรับฟังความคิดเห็น ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง) เข้าร่วมประชุมครั้งนี้จำนวน 60 คน