วันที่ 26 เมษายน 2560 ศึกษาธิการภาค 7 (นายชาญ ตันติธรรมถาวร) เป็นประธานการประชุม รองศึกษาธิการภาค 7 (นายเสถียร รุกขพันธ์) คณะทำงาน พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (นายประยูร หรั่งทรัพย์) เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาค 7 เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากำลัง บุคลากร ทรัพย์สิน งบประมาณ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต