วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายเสถียร รุกขพันธ์ รองศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานการประชุมเครือข่ายการตรวจติดตาม เฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง และประชุมเตรียมการจัดงานโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ร้านอาหาร MY HOME COFFEE อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดโครงการค่ายเยาวชนฯ ณ ค่ายรัษนุประดิษฐ์ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
สำหรับการจัดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2560 ณ ค่ายรัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง มีนักเรียน ครูผู้ควบคุม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการฯ ประมาณ 220 คน