วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานประชุมผู้บังคับการค่ายและผู้แทนคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในงานชุมนุมยุวกาชาดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านต่าง ๆ ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง