บัญชีตำแหน้งที่รับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ระหว่างวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2560

ที่ ตำแหน่ง ระดับ จำนวน(อัตรา)
กลุ่มบริหารงานบุคคล

1 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ 1
2-3 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 2
41 2นิติกร ชำนาญการพิเศษ 1
5-6 นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 2
รวมตำแหน่งที่รับเข้าเกลี่ยอัตรากำลัง 6