วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 มอบหมายให้นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ) ณ จังหวัดระนอง ทั้งนี้นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 ได้เข้าร่วมสนับสนุการตรวจด้วยโดยมีประเด็นการตรวจราชการดังนี้
1. ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 
1.1 การบริหารจัดการขยะ
1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
1.3 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
2. การตรวจติดตามงานอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดสานักนายกรัฐมนตรี มอบหมาย ได้แก่
2.1 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
2.2 โครงการโรงเรียนคุณธรรม