วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ท่านเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานปิดโครงการอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง : การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์สู่การปฎิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีนายเจน แผลงเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา กล่าวรายงานปิดการจัดฝึกอบรมฯ ณ โรงแรม SDP ระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง