วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้นางสาวกานดา ชูแก้ว นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี