ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ เพื่อยกระดับอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ปรีดี เกตุทอง ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนายเจน แผลงเดชา ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมากกว่า 100 คน