ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ เพื่อยกระดับอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม ID Resdence วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ (เอส.แบค) จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนายอดิศักดิ์ ชัชเวช ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ตกล่าวรายงานการจัดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมากกว่า 100 คน