วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 พิธีเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (IOAA 2017) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีการแข่งขันในครั้งนี้ พร้อมนี้มีนายชาญ  ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 และนายนิสิต  ชายภักตร์ รองศึษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 รอรับเสร็จและเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฯ ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต